Бонд

Хөрөнгө оруулалт -  Бонд

Биржийн бус зах дээр арилжаалагдаж буй “БУЛЛ” бондод хөрөнгө оруулалт хийхийг санал болгож байна.


ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨГӨӨ, МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ:

Хөрөнгө оруулах хүсэлт илгээхэд бөглөх форм